OPŠTI USLOVI UČESTVOVANJA I PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
"Srećna slava domaćine"

Član 1.
– Organizator Konkursa –
Organizator nagradnog konkursa pod nazivom “Srećna slava domačine” (u daljem tekstu: Konkurs) je
Izdavačko društvo Ringier Axel Springer doo Beograd, ul. Kosovska br. 10, 11000 Beograd,
MB: 17134990, PIB: 100000889 (u daljem tekstu: Organizator i/ili Ringier Axel Springer), a koji Konkurs se
održava posredstvom onlajn platforme: „srecnaslava.rs“, u periodu od 12.11.2020. godine (od 17:00 časova)
do 31.01.2021. godine (do 16:59 časova).
Član 2.
– Učesnici Konkursa –
Učesnici Konkursa mogu biti svi punoletni građani Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji, koji
prihvate Opšte uslove učestvovanja i pravila nagradnog konkursa „srecnaslava.rs”, daju saglasnost
Organizatoru i Partneru, za obradu/upotrebu dostavljenih podataka i ispune ostale zahtevane uslove u skladu
sa članom 4. ovih pravila Konkursa (u daljem tekstu: Pravila konkursa) (u daljem tekstu: Učesnik).
Član 3.
– Realizacija Konkursa –
U cilju sprovođenja Konkursa, Organizator će, kreirati posebnu onlajn platformu na kojoj će se konkurs odvijati
– „srecnaslava.rs“, na kojoj će biti istaknuta Pravila konkursa, kao i uputstva Učesnicima Konkursa i
obaveštenje o samom Konkursu.
Član 4.
– Učestvovanje na Konkursu –
Svaki posetilac onlajn platforme na kojoj se Konkurs odvija: „srecnaslava.rs“, koji ispunjava uslove predviđene
članom 2. Pravila konkursa, može učestvovati na Konkursu, uz ograničenja navedena u ovom članu, tako što
će u delu predviđenom za učestvovanje na Konkursu, posle „čekiranja“ polja i prihvatanja Pravila Konkursa,
popuniti polja za unos neophodnih informacija (e-mail adresa) te uz odgovarajući opis (u daljem tekstu: priča)
poslati Organizatoru fotografiju i/ili kraći video snimljen telefonom (u daljem tekstu: fotografija i/ili video)
kojim svojim bliskim prijateljima i/ili trećim licima, čestitaju slavu.
U priči i/ili na fotografiji/videu se ne smeju nalaziti bilo kakvi predmeti i/ili oznake bilo kojih trećih lica,
uključujući ali ne ograničavajući se na bilo kakve zapise lika fizičkih lica i/ili bilo kakve logotipe, ambleme i dr,
bilo kakva imena, prezimena, pseudonime i sl.
Svaki učesnik može poslati najviše pet fotografija/videa, ali može osvojiti samo jednu nagradu u toku
celokupnog trajanja Konkursa.
Članovi zajedničkog domaćinstva (što se utvrđuje prema mestu prebivališta iz ličnog dokumenta) ne mogu da
osvoje više od jedne nagrade u toku trajanja Konkursa, bez obzira na broj članova domaćinstva koji učestvuju
na Konkursu.
Organizator zadržava pravo da ne objavi fotografije/videa neprikladne sadržine, kao i fotografije/videa koji ne
ispunjavaju uslove iz ovog i drugih članova Pravila konkursa.
Nakon provere fotografije/videa od strane Organizatora, one fotografije/videi koji nisu u suprotnosti sa
Pravilima konkursa i važećim propisima Republike Srbije, će biti objavljene na online platformi na kojoj se
Konkurs odvija: „srecnaslava.rs“.
Svaki Učesnik Konkursa može, u bilo kom trenutku u periodu trajanja Konkursa, odnosno do kraja perioda
trajanja Konkursa, otkazati učestvovanje na Konkursu, tako što će na e-mail adresu:
srecnaslavadomacine@ringieraxelspringer.rsposlati zahtev za otkazivanje učestvovanja na Konkursu. U tom
slučaju, Učesnik se isključuje iz daljeg učestvovanja na Konkursu, a Organizator i partner će obezbediti
brisanje svih podataka o Učesniku u najkraćem roku, a najkasnije u roku 30 dana od dana prijema zahteva za
otkazivanje učestvovanja na Konkursu.
Član 5.
– Izbor dobitnika nagrada –
Izbor dobitnika nagrada se vrši po završetku perioda trajanja konkursa, rangiranjem Učesnika prema
kriterijumima: kreativnosti, zanimljivosti i originalnosti fotografija/videa i priča.
Izbor od 3 dobitnika se vrši svakog 28. Dana u mesecu tokom trajanja konkursa.i komisija imenovana od
strane Organizatora (u daljem tekstu: Komisija) verifikuje rezultate Konkursa i vrši rangiranje Učesnika prema
kriterijumima kreativnosti, zanimljivosti i originalnosti fotografija/videa (najbolje je rangiran Učesnik koji je
dostavio Organizatoru najkreativniju, najzanimljiviju, najoriginalniju fotografiju/priču/video).
Svakog meseca u toku trajanja konkursa Komisija bira po tri najbolje rangirana dobitnika nagrada. Ukupno 9
nagrađenih
Komisija u obzir uzima samo jednu fotografiju/ video istog Učesnika, i to onu koja je najkreativnija,
najzanimljivija ili najoriginalnija.
Za 3 prvoplasirana Učesnika u svakom mesecu, u skladu sa rangiranjem izvršenim od strane Komisije (u
daljem tekstu: dobitnik i/ili dobitnici) će biti dodeljene nagrade u skladu sa članovima 6. i 7. Pravila
konkursa.
Ukoliko bilo ko od 3 prvoplasirana dobitnika ne prihvati nagradu ili ne dostavi Organizatoru neophodne
podatke u skladu sa Pravilima konkursa, Organizator zadržava pravo da kontaktira prvog sledećeg rangiranog
učesnika, u skladu sa odlukom Komisije, i da istom dodeli nagradu u skladu sa članovima 6. i 7. Pravila
konkursa.
Ukoliko niko od 20 prvoplasiranih učesnika, prema odluci Komisije, ne prihvati nagradu ili ne dostavi
Organizatoru neophodne podatke u skladu sa Pravilima konkursa, nagrade ostaju u svojini Organizatora.
Član 6.
– Vrste nagrade –
Dobitnici osvajaju vaučer partnera Konkursa: INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD,
MB: 08588759, PIB: 100276831 (u dosadašnjem i daljem tekstu: partner) za kupovinu proizvoda u
maloprodajnim objektima partnera u vrednosti od 5.000,00 RSD (u daljem tekstu: nagrade i/ili nagrada).
Nagrada se ne može zameniti za novac ili bilo koju drugu vrednost. Nagrade se ne mogu prenositi na druga
fizička i/ili pravna lica.
Nagrade ne mogu da dobiju lica koja su zaposlena kod Organizatora i/ili partnera, članovi njihove uže
porodice (supružnik odnosno partner, deca i/ili usvojena deca i roditelji i/ili usvojitelji), kao ni bilo koje lice koje
je učestvovalo u pripremi Konkursa, niti bilo koje lice koje ima pristup podacima vezanim za Konkurs.
Član 7.
– Dostavljanje obaveznih podataka, objavljivanje imena dobitnika i preuzimanje nagrada –
Organizator će nakon izvršenog rangiranja od strane Komisije kontaktirati dobitnika putem e-maila koji je
registrovan prilikom slanja fotografije/priče/videa.
Svaki dobitnik je u obavezi da u roku od 48 časova od časa slanja e-maila od strane Organizatora, obavesti
Organizatora (odgovorom na poslati e-mail) o tome da li prihvata ili odbija nagradu i ukoliko prihvata nagradu
da dostavi Organizatoru sledeće podatke: ime i prezime, fotokopiju (scan) / izvod iz čipa lične karte, broj
mobilnog telefona, e-mail adresu, adresu stanovanja sa poštanskim brojem i nazivom mesta stanovanja i
druge lične podatke potrebne za eventualno izmirenje poreskih obaveza u skladu sa članom 9. ovih Pravila
konkursa.
Ukoliko dobitnik, u navedenom roku, ne obavesti Organizatora da prihvata nagradu, ili Organizatoru ne
dostavi bilo koje podatke navedene u ovom članu, smatra se da nije prihvatio nagradu, te Organizator
zadržava pravo da istu nagradu dodeli prvom sledećem Učesniku Konkursa, rangiranom u skladu sa odlukom
Komisije.
Imena dobitnika će biti objavljena na onlajn platformi: „srecnaslava.rs”, na kojoj se Konkurs odvija.
Dobitnici mogu da preuzmu nagrade u sedištu Organizatora, u terminu koje će biti dogovoren sa Dobitnikom,
a sve u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja od strane Organizatora o dodeli nagrade na Konkursu.
Pri preuzimanju nagrade i kao preduslov za njihovo preuzimanje, svaki dobitnik je dužan da potpiše potvrdu o
preuzimanju nagrade, da dokaže svoj identitet i Organizatoru dostavi sledeće podatke koji su neophodni kako
bi isti izmirio eventualni porez na dohodak građana u skladu sa važećim propisima: ime i prezime, JMBG,
adresu stanovanja sa poštanskim brojem i nazivom mesta stanovanja (grad i opština), broj telefona i da li je
zaposlen. Ukoliko je lice sa ograničenom poslovnom sposobnošću bilo koji dobitnik, preuzimanje vrše preko
svojih zakonskih zastupnika.
Izuzev eventualne obaveze plaćanja navedenog poreza i predaje nagrada, Organizator neće imati bilo kakvih
drugih obaveza prema dobitnicima. Sve obaveze Organizatora prema dobitniku prestaju u momentu
preuzimanja nagrade od strane dobitnika, odnosno protekom roka za preuzimanje nagrade.
Član 8.
– Prikupljanje, čuvanje i obrada podataka –
Učesnici na Konkursu su saglasni i ovlašćuju Organizatora i da prikuplja i obrađuje prikupljene lične podatke
Učesnika i registrovanih korisnika, navedene u članu 4. i članu 7. ovih Pravila konkursa u daljem tekstu:
podaci) u svrhu omogućavanja realizacije Konkursa, ispunjavanja obaveza i u druge svrhe u skladu sa
zakonom, kao i da dostavlja podatke partneru, a koji podaci će biti prikupljani, obrađivani, vođeni i održavani u
sledeće svrhe:
1. U svrhe organizovanja i sprovođenja Konkursa,
2. U svrhe ispunjavanja zakonskih obaveza, kao što je obaveza plaćanja eventualnog poreza na dohodak
građana, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije,
3. U svrhu slanja „newsletter“-a – reklamnih/promotivnih obaveštenja Organizatora i/ili partnera.
Zakonski osnov obrade podataka o ličnosti iz tačke 1. prethodnog stava ovog člana je ispunjenje ugovorne
obaveze, iz člana 12, stav 1, tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (dalje: ZZPL).
Zakonski osnov obrade podataka o ličnosti iz tačke 2. prethodnog stava ovog člana je poštovanje pravnih
obaveza Rukovaoca, iz člana 12, stav 1, tačka 3 ZZPL-a.
Zakonski osnov obrade podataka o ličnosti iz tačke 3. prethodnog stava ovog člana je legitimni interes
Rukovaoca, kao i saglasnost/pristanak Učesnika data prihvatom ovih pravila, sve prema članu 12, stav 1,
tačka 1. i 4. ZZPL-a.
Organizator i partner su jedini i isključivi Rukovaoci podacima koji određuje svrhe obrade, u skladu sa
zakonom.
Organizator i partner će podatke koristiti i obrađivati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i
odgovaraju samostalno za korišćenje i obrađivanje istih tokom trajanja Konkursa i nakon realizacije Konkursa.
Učesnici se mogu obratiti isključivo Organizatoru i/ili partneru za brisanje podataka, i to kako tokom trajanja
Konkursa, tako i nakon realizacije Konkursa, a sve u skladu sa Plitikom privatnosti, u kom slučaju će
Organizator i/ili partner omogućiti brisanje podataka.
Organizator je Obrađivač podataka, te iste obrađuje na način što prikuplja podatke prilikom realizacije
Konkursa i to one koji mu budu dostavljeni od strane Učesnika, a na kraju perioda trajanja Konkursa podatke
dostavlja partneru koji će podatke obrađivati, voditi i održavati u svrhe navedene u stavu 1. ovog člana.
Rukovalac i Obrađivač mogu da angažuju i druge obrađivače podataka u skladu sa zakonom.
Pristanak na obradu
Pored legitimnih interesa Rukovaoca da Učesnicima šalje „newsletter“-e – reklamna/promotivna obaveštenja
Organizatora i/ili partnera, Učesnici prihvatanjem ovih Pravila konkursa dodatno pristaju na obradu njihovih
podataka o ličnosti navedenih u ovim Pravilima konkursa.
Učesnici u svako doba mogu povući pristanak na način predviđen ovim Pravilima konkursa, a u skladu sa
Politikom privatnosti, nakon čega Rukovalac neće isticati ni svoja prava obrade na osnovu legitimnih interesa.
Prava Učesnika u pogledu zaštite podataka o ličnosti
Učesnik Konkursa ima pravo na uvid, kopiranje, ažuriranje, ispravku, blokiranje i brisanje ličnih podataka iz
baze podataka u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Učesnici Konkursa mogu u svakom trenutku
zahtevati u pisanoj formi od Organizatora i/ili partnera da se u roku od 30 dana prekine korišćenje i obrada
njihovih ličnih podataka osim podataka koji su potrebni radi plaćanja poreza na dohodak građana, koje
Organizator ima obavezu čuvanja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Svi podaci iz prethodnih stavova biće čuvani kod Organizatora i partnera u periodu od 365 od dana
prikupljanja, odnosno prijema podataka.
Podaci učesnika čuvaće se na serveru u Republici Srbiji.
Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac i Obrađivač
uzimaju u obzir i prate nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim,
okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuju verovatnoću nastupanja rizika,
odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Učesnika.
Član 9.
– Izmirenje poreskih obaveza –
Organizator će za Dobitnike, koji prime nagradu čija je vrednost oporeziva u skladu sa važećim propisima
Republike Srbije, na vrednost nagrade preko neoporezivog iznosa obračunati i uplatiti porez na dohodak
građana, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Član 10.
– Prenošenje prava na Organizatora i partnera –
Učestvovanjem na Konkursu Učesnici prenose na Organizatora i partnera pravo javnog objavljivanje podataka
koje dostave, i to na onlajn platformi: „srecnaslava.rs”, na kojoj se Konkurs odvija, kao i u svim drugim
izdanjima Organizatora, kao i na Facebook i/ili Instagram i/ili Twitter stranicama Organizatora, na internet i/ili
Facebook i/ili Instagram i/ili Twitter stranicama partnera, kao i njihovo korišćenje u svrhe promocije Konkursa,
za vreme i nakon isteka perioda trajanja Konkursa.
Dostavljanje fotografija/videa čiji su autori druga lica, a ne registrovani korisnik koji dostavlja
materijal, strogo je zabranjeno i povlači zakonske posledice.
Svaki Učesnik Konkursa prihvatanjem Pravila konkursa daje svoj izričit i bezuslovan pristanak za objavljivanje
njegovih podataka: e-mail adresa na onlajn platformi: „srecnaslava.rs”, na kojoj se Konkurs odvija, kao i
svakom drugom mediju Organizatora i/ili partnera i na Facebook, Instagram, Twitter profilu Organizatora i/ili
partnera, bez bilo kakvih vremenskih, prostornih/teritorijalnih i/ili predmetnih ograničenja i bez bilo kojih drugih
kvalitativnih (npr. bez ograničenja u pogledu načina) i/ili kvantitativnih (bez ograničenja u pogledu broja
objavljivanja) ograničenja, kao i bez obaveze Organizatora i/ili partnera i/ili bilo kog trećeg lica kojem
Organizator i/ili partner ustupe ovo pravo, da mu za to da bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu. Ovu
saglasnost Učesnici mogu povući u bilo kom trenutku pisanim obaveštenjem Organizatora i/ili partnera.
Dodatno, prihvatanjem Pravila Konkursa Učesnik Organizatoru i partneru isključivo ustupa i prenosi na
Organizatora i partnera sva autorska i druga prava intelektualne svojine na fotografijama/videima koje će
koristiti za učešće na Konkursu, bez bilo kakvih vremenskih, prostornih/teritorijalnih i predmetnih ograničenja i
bez bilo kojih drugih kvalitativnih (npr. bez ograničenja u pogledu načina ili cilja) i/ili kvantitativnih (bez
ograničenja u pogledu broja objavljivanja) ograničenja, kao i bez obaveze Organizatora, partnera i/ili bilo kog
trećeg lica kojem Organizator i/ili partner ustupi ovo pravo, da mu za to da bilo kakvu novčanu ili drugu
naknadu.
Učesnik na Konkursu slanjem svoje fotografije/videa potvrđuje i garantuje da je isključivi nosilac autorskih i
drugih prava intelektualne svojine na poslatoj fotografiji/videu u kom smislu se obavezuje da, u slučaju da
treće lice istakne zahtev za zaštitu autorskih i drugih prava na objavljenoj fotografiji i/ili zahtev za naknadu
štete, Organizatoru i/ili partneru pruži punu pravnu zaštitu i nadoknadi celokupnu eventualno pretrpljenu štetu
sa svim pripadajućim troškovima.
Svaki učesnik Konkursa prihvatanjem Pravila Konkursa garantuje Organizatoru i Ringier Axel Springer-u da je
od svih lica koja se nalaze na fotografijama/video snimcima sa kojima učestvuje na Konkursu pribavio pravo
za objavljivanje istih fotografija/video snimaka na online platformi na kojoj se Konkurs odvija, kao i svakom
drugom mediju Organizatora i/ili partnera, kao i na Facebook/Instagram profilu Organizatora i/ili Partnera, bez
bilo kakvih vremenskih, prostornih/teritorijalnih i/ili predmetnih ograničenja i bez bilo kojih drugih kvalitativnih
(npr. bez ograničenja u pogledu načina ili cilja) i/ili kvantitativnih (bez ograničenja u pogledu broja
objavljivanja) ograničenja, kao i bez obaveze Organizatora i Partnera i/ili bilo kog trećeg lica kojem
Organizator i/ili partner ustupi ovo pravo, da mu za to da bilo kakvu novčanu ili drugu naknadu, te isto pravo
prihvatanjem Pravila Konkursa ustupa odnosno isključivo prenosi na Organizatora i Partnera bez bilo kakvih
ograničenja.
Učesnik potvrđuje i garantuje da treća lica neće isticati bilo kakve zahteve prema Organizatoru i/ili partneru u
vezi sa autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine na fotografiji/videu sa kojom/kojim se
Učesnik prijavio na Konkurs, te u slučaju da ukoliko treće lice podnese protiv Organizatora i/ili partnera zahtev
za zaštitu prava i/ili zahtev za naknadu štete, stupi u postupak u svojstvu umešača na strani Organizatora i/ili
partnera i da nadoknadi svaku štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima, koje Organizator i/ili partner bude
pretrpeo zbog neovlašćenog izskorišćavanja autorskog dela odnosno predmeta srodnog prava.
U slučaju da Učesnici Konkursa dostave fotografije/videa na kojima se zloupotrebljavaju/povređuju prava
drugih autora ili na drugi način zloupotrebe/povrede tuđa prava, za takvu zloupotrebu/povredu su isključivo
odgovorni sami Učesnici Konkursa i Organizator kao ni partner u tom slučaju ne snose nikakvu odgovornost,
a u slučaju saznanja, Organizator je ovlašćen da diskvalifikuje Učesnika.
Organizator i/ili partner ne snose odgovornost za tačnost, istinitost i potpunost podataka dostavljenih od
strane Učesnika na Konkursu, kao ni za greške u podacima dostavljenim od strane Učesnika na Konkursu.
Član 11.
– Diskvalifikacija Učesnika na Konkursu –
Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje Učesnike Konkursa koji ne ispunjavaju Pravila konkursa i/ili ne
poštuju Pravila Konkursa i/ili na drugi način ometaju sprovođenje Konkursa.
Razlogom za diskvalifikaciju, u smislu prethodnog stava, naročito se smatra korišćenje bilo kakve vrste
kompjuterskog koda, virusa ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti
učestvovanje na Konkursu.
Ukoliko Organizator proceni ili posumnja da bilo ko od Učesnika Konkursa na bilo koji način pokušava da
prekrši Pravila konkursa, zadržava pravo da takvog Učesnika diskvalifikuje iz Konkursa i zanemari njegovo
učestvovanje, bez daljeg obrazloženja.
Član 12.
– Odgovornost za štetu i viša sila –
Organizator i/ili partner neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu uključujući izmaklu dobit koja bi mogla nastati
za Učesnika Konkursa, iz samog učestvovanja na Konkursu i/ili iz korišćenja i/ili nemogućnosti korišćenja
Nagrade.
Organizator i/ili partner neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koju bi Učesnici Konkursa, eventualno, pretrpeli
usled nemogućnosti dodele Nagrada, ukoliko je do nemogućnosti dodele Nagrada došlo bez krivice
Organizatora i/ili partnera.
Ako nastupe okolnosti, na koje Organizator i/ili partner ne mogu da utiču (viša sila), Organizator može da
otkaže Konkurs i/ili dodelu Nagrada, u kom slučaju mora da obavesti Učesnike Konkursa putem na onlajn
platforme: „srecnaslava.rs”, na kojoj se Konkurs odvija, a ako je potrebno i na druge razumne načine.
U slučaju više sile Organizator i/ili partner neće biti odgovorni za štetu koja, eventualno, nastane ili bi mogla
da nastane zbog otkazivanja Konkursa/dodele nagrada.
Organizator i partner ne preuzimaju i ne snose odgovornost za:
– (ne)istinitost podataka koje Učesnici ostavljaju;
– posledice koje nastaju usled davanja netačnih ili pogrešnih ili neovlašćenih podataka koje je dao Učesnik,
odnosno za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja nagrada zbog nedostataka/grešaka u
podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime ili prezime i/ili pogrešna adresa) odnosno za štete, koje
su proistekle iz tih razloga.
Organizator i/ili partner ne snose odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju
mreža ili samog sajta. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavisi
od Organizatora i/ili partnera. Prihvatanjem Pravila konkursa Učesnik prima k znanju da sadržaj, mogućnost,
brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove
elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže, i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora i/ili
partnera, kao što su (ali ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje
bezbedne konekcije na mrežu i sajt. Učešće na Konkursu zavisi i od kapaciteta servera, odnosno zasićenosti
mreže, pa shodno tome gore navedene okolnosti povremeno mogu negativno uticati na pristup Konkursu.
Zbog tehničkih problema Organizator i/ili partner ne snose odgovornost i isključuju mogućnost
traženja/davanja bilo kakve naknade štete u toku učešća na Konkursu. Organizator i/ili partner ne snose
odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja Konkursa i drugih
razloga, koji ne zavise od Organizatora i/ili partnera.
Član 13.
– Pravo izmene Pravila konkursa –
Organizator zadržava pravo da, u bilo koje vreme, izvrši izmene ovih Pravila konkursa koje uključuju i izmene
(skraćenje i/ili produženje) perioda trajanja Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na onlajn
platformi: „srecnaslava.rs”, na kojoj se Konkurs odvija.
Član 14.
– Rešavanje sporova –
Za sve sporove koji proizađu u vezi sa organizacijom i/ili sprovođenjem ovog Konkursa i koji se ne mogu rešiti
sporazumom, nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.
Član 15.
– Završne odredbe –
Izvod iz ovih Pravila konkursa će biti objavljen na onlajn platformi: „srecnaslava.rs”, na kojoj se Konkurs
odvija, a ista stupaju na snagu na dan početka Konkursa.
U Beogradu, dana 12.11.2020. godine.